0546 245 75 17

Sosyal Medyada Biz}

Üniversite Ücretlerinde İndirim !
Anavatanımıza yönelik olan ekonomik yaptırımlar ve haksız döviz uygulamaları nedeniyle, Uluslararası VİZYON Üniversitesinde şimdiye kadar kayıtlı olan ve yeni kayıt yaptıracak olan tüm Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerine bütün bölümlerde, iki taksit geçerli olmak üzere, yıllık % 15’ lik indirim yapılacağını bildirmekteyiz. Okul harç ücretini peşin ödeme durumlarında, % 5 lik bir indirim daha yapılacaktır. Bu durumlarda yıllık toplam indirim % 20 olacaktır.

ECTS Nedir?

ECTS Nedir?

ECTS Neden Gereklidir?

Avrupa’da halen uygulanmakta olan yükseköğretim sistemlerinin sayısı, ülke sayısından fazladır. Yükseköğretim sistemleri arasındaki bu farklılıkların nedenleri şunlardır:

* Ortaöğretimin süresi, türü ve kapsamı,

* Lisans derecesine yönelik yükseköğretim programlarının yanı sıra, ülkemizdeki meslek yüksekokullarına benzer kısa süreli yükseköğretim kurumlarının mevcut olması, bu tür yükseköğretim kurumları arasında yatay ve dikey geçişlerin çeşitli şekillerde gerçekleştirilmesi,

* Yükseköğretime giriş sistemlerindeki farklılıklar,

* Programlarda, akademik takvimler (derslerin yıllık veya dönemlik olması), derslerin nitelikleri (zorunlu veya seçmeli olması) ve değerlendirme yöntemleri (sürekli değerlendirme veya yıl sonunda tek değerlendirme) arasında farklılıklar olması,

* Eğitim programlarının yapısı, süresi ve verilen diplomaların türleri arasında farklılıklar olması. Ülkelerin yükseköğretim sistemlerinde yapısal farklılıklar da söz konusudur:

* Bazı ülkelerde yükseköğretim kurumlarının bir çatı altında toplanmasına karşılık, bazı ülkelerde üniversite ve üniversite dışı kurumlar olarak iki ayrı çatı altında yapılanmış olmaları,

* Yükseköğretim sistemlerinin iki aşamalı veya üç aşamalı olması. (Örneğin, Almanya’daki iki aşamalı sistemde diplom veya magister derecesinden sonra doktora derecesi vardır. Anglosakson sistemindeki lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri ise üç aşamalı sisteme bir örnektir.)

* Kullanılan terminolojide farklılıklar olması (Derece yapılarındaki farklılıklar gibi)

* Bazı yükseköğretim sistemlerinin bir alanda genel eğitim vermeye yönelik olmasına karşın bazılarının ilk yıllardan itibaren derinleşmeye yönelmeleri,

* Ulusal yükseköğretim sistemlerindeki çeşitlilikler Bu yapılar içinde, öğrencilerin yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafından tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System – ECTS) geliştirilmiştir. ECTS’nin gelecekte

* Kişilerin yaşamları boyunca, değişik yer ve zamanlarda aldıkları eğitimlerin de kredilendirilmesi,

* Bu kredi birikiminin, kişilerin çeşitli alanlarda istihdamında ya da sonraki eğitim aşamalarına devamında bir ölçüt olarak kullanılması yoluyla yaygınlaştırılması öngörülmektedir. ECTS Kredisi Nedir? ECTS kredisi, bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü (teori, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, v.s) ifade eden bir değerdir.

Bu değer, her dersin, bir yükseköğretim kurumunda, bir akademik yılın, tam zamanlı olarak tamamlaması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü kapsadığının göstergesidir. ECTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu tüm iş yükünü kapsar. Ders saati, eğer bir ders teorik olarak yapılıyorsa, iş yüküyle ve dolayısıyla ECTS kredisiyle doğrudan ilişkilidir. Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne ECTS kredisi verilmelidir. İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje çalışması veya staj gibi çalışmalara da ECTS kredisi verilmelidir. ECTS kredisi hiçbir şekilde dersin düzeyini belirtmez ve zorluk derecesi ile ECTS kredi miktarı arasında da bir ilişki yoktur. Dersin düzeyi, öğrenim görülecek kurumun hazırladığı Bilgi Paketinde belirtilir. Bilgi Paketinde ayrıca dersin içeriği, işlenme yöntemi, değerlendirme yöntemi (sınavlar ile ev ödevlerinin sayısı ve ağırlıkları) gibi konularda açıklayıcı bilgi bulunur.

ECTS’nin Özellikleri ECTS’nin diğer öğrenci hareketliliği programlarından ayrılan en önemli özelliği, yurtdışında eğitim yapacak olan öğrencilerin, ev sahibi üniversitenin kendi öğrencileriyle birlikte derslere devam etmelerini sağlamasıdır. Böylece öğrencilerin, ev sahibi üniversitenin akademik hayatına aktif olarak katılımına olanak tanınmaktadır.

ECTS çerçevesinde yurtdışında öğrenim gören öğrenciler sadece bir süre için değil, istedikleri takdirde programlarını tamamlayana kadar gitmiş oldukları yükseköğretim kurumunda kalabilmektedir. Ayrıca, dileyen öğrenciler, üçüncü bir yükseköğretim kurumuna da yatay geçiş yapabilmektedir. Bu tür taleplerin kabul edilip edilmemesi, diploma alma veya yatay geçiş koşullarının belirlenmesi, ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkisindedir. Yükseköğretim kurumları, misafir öğrencilerin akademik başarıları ile ilgili tüm konularda karar verme yetkisine sahiptir. Kurumlar, mevcut ders yapılarında ve değerlendirme yöntemlerinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın, kendi öğrencileri tarafından alınan derslerin ve sınavların tümünü misafir öğrenciler için de uygulamaktadır.

ECTS Öğrencilere Neler Sunar?

* Yurtdışında yapılan eğitim sonucunda alınan kredilerin ve/veya derecelerin akademik olarak tanınmasına

* Öğrencilerin yurtdışında sadece bir süre için değil, istedikleri takdirde, gitmiş oldukları yükseköğretim kurumunda programlarını tamamlayana kadar kalmalarına olanak sağlamaktadır. ECTS Kurumlara Neler Sunar? ECTS kurumlara

* Ders programları ve ders içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi vererek

* Akademik tanınma konusunda akademisyenlere yardımcı olarak

* Ders programlarının yapısı, öğrencilerin ders yükü ve öğrenim sonundaki kazanımlarının yeniden gözden geçirilmesine yardımcı olarak fayda sağlamaktadır. ECTS Nasıl Uygulanır? ECTS’yi uygulamak isteyen yükseköğretim kurumları, kendi kurumlarında verilen dersler hakkında detaylı bilgiler içeren ve her yıl güncelleştirilen bir Bilgi Paketi (Information Package) hazırlarlar. Bu bilgi paketinde ayrıca, kayıt-kabul işlemleri, beslenme ve barınma olanakları, akademik takvim gibi, ilgili eğitim kurumunu tanıtıcı genel bilgiler de bulunur. Bu bilgi paketi, ilgili yükseköğretim kurumunun kendi dilinde ve Avrupa Topluluğu’nun kullandığı diğer dillerde hazırlanır. Bilgi paketi, yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler ile bu öğrencilere danışmanlık yapan öğretim üyelerinin faydalanmaları için Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin uygulandığı diğer yükseköğretim kurumlarına dağıtılır. Ders içeriklerinin tam olarak bilinmesi ciddi bir yurtdışı eğitimi için zorunludur. Bu sebeple, söz konusu Bilgi paketi,

* ders içerikleri,

* derse kabul şartları,

* haftalık ders saatleri,

* derslerin türü,

* öğrenme ve öğretme metotları,

* sınavlar ve değerlendirme yöntemleri,

* ilgili kurumun notlandırma sistemi,

* dereceye yönelik derslerin yapısı

* dersler için tayin edilen Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredilerinin tamamı ile ilgili tanımları

* dersin verildiği bölümün tanıtımına yönelik genel bilgiler içerir. Yurtdışında yapılacak eğitimin içeriğini açıklayan ve öğrenci ile her iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan anlaşmadır. Ülkeler arasındaki gerek eğitim, gerekse notlandırma sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, öğrencilerin ders yüklerinin belirlenmesinde ve aldığı notların transferinde bir çeşit “ortak dil” kullanılması zorunludur.

Bu amaçla her ders için ECTS kredisi belirlenir, alınan notlar ise daha önce açıklandığı gibi ECTS notlandırma sistemi (ECTS grading scale) yardımıyla harf notuna dönüştürülür. Tüm bu işlerin yapılmasında koordinatörler aktif rol alarak hem danışmanlık görevi yaparlar, hem de oluşabilecek sorunların çözümünde yardımcı olurlar. Gidilecek kurum belirlendikten sonra öğrenci tarafından Başvuru Formu (Application Form) doldurulur ve akademik tanımanın garanti altına alınması amacıyla öğrenci ile öğrencinin kendi kurumu ve yurtdışında öğrenim göreceği kurum arasında Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) yapılır.

Yükseköğretim kurumları, ECTS’e katılan her öğrencinin not dökümünü hazırlayıp ilgili diğer kurumlara göndermek zorundadır. Not Çizelgesi (Transcript of Records) öğrencilerin yurtdışındaki eğitim gördükleri sürenin önceki ve sonraki dönemine ilişkin akademik başarılarını gösteren belgedir. Not çizelgelerinde, öğrencilerin aldıkları her ders için belirlenen ECTS kredisi ile ilgili gerek ECTS notlandırma sistemine, gerekse dersi almış oldukları kurumun kendi sistemine göre almış oldukları notlar bulunur.

30 Kasım 2018
12.144 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

HEMEN ARA